Project Nationale Aggregator Digitale Collectie NL

Samen met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid hebben we een nationale infrastructuur ontwikkeld, de zogenaamde Nationale Aggregator

Digitale Collectie NL
Deze aggregator brengt beschikbare digitale erfgoedcollecties van musea en archieven in Nederland samen in een centrale index.

Vergroting zichtbaarheid collecties
De Nationale Aggregator biedt een infrastructuur voor de aansluiting van digitale erfgoedcollecties van musea en archieven op (inter)nationale diensten en voorzieningen. Door de metadata van miljoenen digitale erfgoedobjecten nationaal te ontsluiten, wordt de zichtbaarheid vergroot van het Nederlands erfgoed op een portal als Europeana.

Kwaliteit
Om de metadata uit verschillende bronnen eenduidig te kunnen ontsluiten via OAI-PMH, is het van belang dat formaatafspraken correct worden toegepast. Binnen het platform wordt deze kwaliteit gewaarborgd. Met de feedback die dit oplevert, adviseren we collectiebeheerders over eventueel noodzakelijke aanpassingen in de manier waarop hun gegevens beschikbaar worden gesteld.

Op de basisfunctie worden steeds nieuwe toepassingen en verbindingen gebouwd. Zo is er een koppeling gerealiseerd met Clarin, de research infrastructuur voor taalonderzoek en menswetenschappen.

Linked Open Data
Met Beeld en Geluid zijn we semantische technologie gaan toepassen en doorontwikkelen om de onderlinge verbanden tussen collecties op een uitnodigende manier zichtbaar te kunnen maken. Op de studiedag ‘De Grootste Gemene Deler’ (juni 2013) heeft Jurjan-Paul de Linked Open Data Demonstrator gepresenteerd. Omdat het in veel gevallen nog nodig is dat brongevens worden uitgebreid met links naar herkenbare concepten, vervult Seecr ook hierin een adviserende rol.

Looptijd
Van oktober 2009 tot maart 2011

Link
http://www.beeldengeluid.nl/

Wetenschappelijke Etalage

De universiteitsbibliotheek van Maastricht bevat een hoeveelheid aan wetenschappelijke artikelen, lezingen, proefschriften etc. Regelmatig wordt de bibliotheek aangevuld door onderzoeksgroepen en faculteiten. Deze worden met behulp van OAI-PMH ontsloten uit METIS

De opdracht was om op een nette gestructureerde manier de faculteiten en vakgroepen “in de etalage” te zetten, met als doel om “Maastricht” op de kaart te zetten. Dit is bereikt door met semantische technologie alle medewerkers en publicaties te relateren aan faculteiten en doelgroepen en daarop de etalage te baseren. Het (technische) resultaat is opgenomen in de open source suite Meresco en daarmee voor iedereen beschikbaar.

DAI-code
Alle auteurs zijn geïndexeerd met hun DAI-code (Digital Author Identifier). Deze code wordt geresolved met behulp van RDF. Elke avond wordt de RDF ingelezen in de triple store. De DAI-code zorgt voor een eenduidige schrijfwijze, zodat er gedurende de harvesting uit meerdere bronnen de naam identiek wordt weergegeven.


Flexibel plan van aanpak
Maastricht ligt niet bepaald naast de deur. Maar de afstand heeft ons er niet van weerhouden om regelmatig met de klant om tafel te gaan. Ook bij een kortdurend en overzichtelijk project als dit is het belangrijk dat er gedurende het proces kan worden bijgestuurd en aangevuld. In een later stadium van het project hebben we een extra functionaliteit toegevoegd met betrekking tot weergave van brongegevens per zoekresultaat. Door middel van templating kan per type worden bepaald welke bronvermeldingen er moeten worden weergegeven. Een goede aanvulling wat in de toekomst moeiteloos kan worden uitgebreid.

Looptijd project
Van augustus 2010 tot november 2011.

Link
http://publications.maastrichtuniversity.nl

Project NED – ‘Back office’-project (infrastructuur)

De NED-pilot beoogt een infrastructuur op te zetten voor digitaal cultureel erfgoed in Nederland. Deze infrastructuur is gebaseerd op open standaarden als OAI-PMH en SRU en Dublin Core.

De infrastructuur wordt als pilot gebruikt om te kijken hoe waardevol een connectie tussen de verschillende erfgoedinstellingen is. Uitgangspunten bij de ontwikkeling van de informatiearchitectuur zijn:

  • Koppeling bestaande informatiesystemen: de architectuur sluit aan op bestaande informatiesystemen van de erfgoedinstellingen of biedt daar koppelvlakken voor zodat de infrastructuur niet naast de bestaande informatiearchitectuur bestaat maar daarmee in samenhang ontwikkeld wordt. Reeds beschikbare content is daarmee tegelijkertijd toegankelijk.
  • Hergebruik van content en software: inhoud, vorm en presentatie zijn volledig gescheiden in de verschillende lagen van de informatiearchitectuur.
  • Uitwisselbaarheid en herbruikbaarheid: er wordt voor de beschikbaarstelling van de objecten en de metadata gebruik gemaakt van standaarden, zoals XML en Dublin Core. Hiermee kan een hoge mate van interoperabiliteit worden bereikt. Bij de technische ontwikkelingen in het project worden de webrichtlijnen van de overheid gehanteerd. Het consortium kiest waar mogelijk voor open source software en open standaarden en sluit waar nodig aan bij de Nederlandse Overheids Referentie Architectuur (NORA).

Digitale duurzaamheid: voor digitale duurzaamheid van de images wordt aansluiting gezocht bij de bestaande voorzieningen bij consortiumpartners die hier veel ervaring mee hebben.

Looptijd
Van september 2009 tot december 2010.

Link
http://www.kb.nl